Cennik

Świadczenie

Cena

teleporada lekarza rodzinnego

125,00 zł

teleporada receptowa na leki stałe – pacjenci Praktyki

34,00 zł

2. Orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy

(podstawa prawna: art. 16 ust. 1 pkt 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. Nr 164 z 2008 r., poz. 1027, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 roku , poz. 86)

Zaświadczenie o stanie zdrowia druk OL-9 (dawne N-9 dla ZUS) 60,00 zł
Zaświadczenie dla kandydatów na ławnika (niezbędne aktualne zaświadczenie z poradni zdrowia psychicznego z ostatnich 30 dni) 60,00 zł + koszt badań zleconych przez lekarza
Zaświadczenie lekarskie wydane na potrzeby firmy ubezpieczeniowej 60,00 zł
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane na życzenie pacjenta
(nie dotyczy braku przeciwwskazań do: wykonywania jakiekolwiek zawodu lub uprawiania jakiejkolwiek dyscypliny sportu, edukacji, kursów, szkoleń)
60,00 zł

 

3. Odpłatność za dokumentację medyczną (po wykorzystaniu udostępnienia bezpłatnego)

0,43 zł – za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (1 strona),

2,46 zł – za elektroniczny nośnik danych,

12,31 zł – za wyciąg lub odpis dokumentacji (1 strona)