Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych1 informujemy, że Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest „Praktyka Lekarza Rodzinnego Anna Lorenc-Pora siedzibą we Wrocławiu (54-055) przy ul. Jeleniogórskiej 3.

Dane są przetwarzane w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, a także prowadzenia przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej.

Informujemy również o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Administratora danych obowiązują przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania2, a także w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta3. Zgodnie z zapisami ustawy, dane niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej, o których mowa w art. 25, nie mogą zostać usunięte.

 

  1.  tekst jednolity http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971330883
  2. tekst jednolity http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150002069
  3. tekst jednolity http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090520417